تبلیغات
بر فراز اینتر نت - شمارنده تصویری برای صفحات ASP

بر فراز اینتر نت

چون این روش با روش قبل فرق زیادی نداره بنابر این من فقط تغییرات رو میگم:
۱-فایل متنی هیچ فرقی نمی کنه
۲- بجای متن فایلASP  این متن رو بگذارید:
"DigitPath = "آدرس پوشه ای که در آن اعداد صفر تا نه را گذاشته اید

<%
' Graphical Hit Counter Example By www.airweb.mihanblog.com

' Declare variables
Dim ObjCounterFile, ReadCounterFile, WriteCounterFile
Dim CounterFile
Dim CounterHits
Dim FixedDigitCount
Dim DigitCount
Dim DigitCountLength
Dim DigitZerosToAdd
Dim DigitZeroCount
Dim ShowDigits
Dim DigitPath

' (FixedDigitCount) will add zeros to the front of your count
' if the count is less then the (FixedDigitCount)
' just like "frontpage" counters let you do

FixedDigitCount = 5
DigitPath = "gif images"

On Error Resume Next

Set ObjCounterFile = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

CounterFile = Server.MapPath ("c.txt")

Set ReadCounterFile= ObjCounterFile.OpenTextFile (CounterFile, 1, True)

If Not ReadCounterFile.AtEndOfStream Then
CounterHits = Trim(ReadCounterFile.ReadLine)
If CounterHits = "" Then CounterHits = 0
Else
CounterHits = 0
End If

ReadCounterFile.Close
Set ReadCounterFile = Nothing

CounterHits = CounterHits + 1

Set WriteCounterFile= ObjCounterFile.CreateTextFile (CounterFile, True)
WriteCounterFile.WriteLine(CounterHits)
WriteCounterFile.Close
Set WriteCounterFile = Nothing

Set ObjCounterFile = Nothing

DigitCountLength = Len(CounterHits)

If DigitCountLength < FixedDigitCount Then
DigitZerosToAdd= FixedDigitCount - DigitCountLength
DigitZeroCount = 1
For DigitZeroCount = DigitZeroCount to DigitZerosToAdd
ShowDigits = ShowDigits & "<img src=""" & DigitPath & "/0.gif"" Alt =""" & CounterHits & " Visitors"" >"
Next
End If

DigitCount = 1
For DigitCount = DigitCount to DigitCountLength
ShowDigits = ShowDigits & "<img src=""" & DigitPath & "/" & Mid(CounterHits,DigitCount,1) & ".gif"" Alt =""" & CounterHits & " Visitors"">"
Next
%>

<% =ShowDigits %><br>

همانطور که در بالا گفته شد باید اعداد یک تا نه را با استفاده از فتوشاپ یا هر برنامه گرافیکی دیگری ایجاد کرده و آنها را در یک پوشه در هاست خود آپلود کنید ودر برنامه به جای عبارت 
    gif imagesآدرس پوشه مورد نظر را وارد کنید برای امتحان میتوانید از آدرس زیر استفاده کنید
و برای دیدن یک نمونه میتوانید به آدرس زیر بروید:
البته چون فایل متنی شمارنده در این هاست تغییر نمی کند عدد کانتر هم عوض نمی شود .

   


ادامه مطلب

طبقه بندی: برنامه نویسی، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 مرداد 1384 توسط حسین برمکی
درباره وبلاگ

سلام من حسین برمکی ساکن شهرستان دیلم و دانشجوی مهندسی مکانیک سیالات دانشگاه خلیج فارس هستم.
-------------------
پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
ATOM